Obchodné podmienky


Ochrana osobných údajov

  1. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
  2. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom

 PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Zákazník je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny produktu do termínu 3dní od doručenia predfaktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti zálohy je predajca  oprávnený zrušiť  objednavku. Doplatok ceny produtku vo výške 50% je zákazník povinný zaplatiť  pri prevzati dobierky kurierom v hotovosti.
  2. Platbu zálohy možno uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet predajcu  (nie poštovou poukážkou), pričom za termín úhrady sa považuje deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet predajcu . Pri platení zálohy je nutné uvádzať variabilný symbol - číslo predfaktúry. Predajca obratom po zaplatení zálohy zašle faktúru na zaplatenú sumu zákazníkovi.

NEPREVZATIE ZÁSIELKY zaslanej na dobierku

  1. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok (do 24 hodín) je záväzná, a preto ak kupujúci neprevezme zásielku na dobierku, je povinný uhradiť vzniknuté náklady na odoslanie tovaru a za znovunaskladnenie tovaru a administratívnu prácu s tým spojenú pretože kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 ObchZ prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
  2. Všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené náklady a storno pokuty), budú postúpené spoločnosti zaoberajúcej sa nezaplatenými pohľadávkami a budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených ako sú: súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia , trovy exekútora a úrokov z omeškania. 
  3. Tovar Vám doručíme prepravnou spoločnosťou DPD buď na dobierku alebo platba na účet dopredu. Celková cena tovaru sa skladá zo samotnej ceny tovaru, poštovného a balného. V deň expedovania tovaru z nášho skladu Vám bude táto skutočnosť oznámená  SMS spávou Objednaný tovar by ste mali obdržať do 2 dní. Pri preberaní tovaru si tento starostlivo skontrolujte, v prípade poškodenia o tom spíšte záznam s kurierom, ktorý dodávku realizoval a bezodkladne nás o tom informujte.

Reklamačné podmienky

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. 

Záručná doba plynie od momentu prevzatia veci spotrebiteľom. 

Predávajúci nezodpovedá za vady, a to:

  • pri použitých veciach nezodpovedá za vady, ktoré vznikli ich používaním alebo opotrebením,
  • pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena

Ak kupujúci zistí, že výrobok má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady. 

My ako predávajúci nezodpovedáme za zle zadané rozmery od zákaznika. V takomto prípade všetky náklady na opravu, poštovné a balné hradí v plnej výške zákazník.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

· Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

· Kupujúci môže pri odosielaní objednávky udeľiť slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, a to meno, priezvisko, email,  tel, kontakt na marketingové účely - Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci na dobu 5 rokov.

· Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

· V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

· Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

· V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

· Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

· Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

· Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho najmä nasledovným subjektom:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35 834 498

· Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcovi), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak na takéto poskytnutie poskytol výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.


Záverečné ustanovenia

· Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

· Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

· Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

· Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

· Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

· Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.